Odbiór zużytego sprzętu

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

 

Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na produktach informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera stwarzasz zagrożenie dla środowiska.

Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyty sprzęt chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowego sprzętu.

Dane adresowe najbliższych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (PSZOK)

Kielce - PSZOK "Odrzutownia",   ul. Magazynowa 3, 25-563 Kielce
Radom - PSZOK, Radkom Sp z o.o., ul. Witosa 96, 26-600 Radom
Tarnów - PSZOK, ul. Komunalna 31, 33-100 Tarnów; PSZOK, ul. Kąpielowa 4b, 33-100 Tarnów

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*

  1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

    2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Zużyty sprzęt sprzedawca przyjmuje pod adresem:

Kielce – Emilio, ul. Czarnowska 14, 25-504 Kielce
Leszczyny – Emilio, Leszczyny 81G, 26-008 Górno
Radom  - Emilio, ul. Jacka Malczewskiego 13, 26-600 Radom
Tarnów – Emilio, ul. Plac Bema 8, 33-100 Tarnów


3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu. Listę tych punktów można znaleźć pod adresem: https://www.elektroeko.pl/punkty-zbierania-elektrosmieci/ oraz na stronie internetowej BIP właściwego urzędu gminy.

*Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1688)